Печат

Проект "Приятел до теб"

КОЙ ФИНАНСИРА ТОЗИ ПРОЕКТ
Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира през настоящата година шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи. Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация. Проект « Приятел до теб « на Гражданско сдружение « Алтернатива 55» е един от утвърдените проекти за 2010 г. Продължителността на проекта е 8 месеца, а общата му стойност е 6460 лв.
Партньор при осъществяването на социалната програма на Първа инвестиционна банка от пет години насам е Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), която по традиция отговорно и прозрачно управлява целия процес–от обявяването на конкурса, през оценката на проектите до тяхната реализация и постигане на търсения ефект. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
Основната цел на проекта е да подпомогне интеграцията и подготовката за самостоятелен живот на децата от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, чрез провеждане на комплекс от дейности, съдействащи за тяхното професионално ориентиране и подготовка и развиване на социалните им умения, с привличане подкрепата на местната общност. В дейностите по проекта ще бъдат включени 15 деца от ДДЛРГ “Т.Попова“,, Стара Загора, на възраст 15-18 години.


Предвидени са следните основни дейности :

1. Програма за развиване на социални и жизнени умения насочена към това, момчетата да получат подкрепа и обучение за усвояване на практически знания и умения за справяне с живота след напускане на дома.

- Ще се проведат индивидуална работа от психолог, работа в малки групи и тренинги, свързани с развиване на умения за спазване на правила и норми; за помощ и взаимопомощ, носене на лична отговорност и рамки; за релаксация и справяне със стреса на ежедневието; повишаване на самооценката и сваляне на защитите, придобити от липсата на семейна среда и връзка със значимите хора. Ще бъдат използвани възможностите и на арттерапията.  

- Тренингите ще включват теми за развиване на жизнени умения, както за повишаване информираността на децата относно професионалната им подготовка; на развитие мотивираността им за активно търсене на работа.

2. Летни практики

Целта на тази дейност е момчетата от дома да разширят познанията си относно професия, която изучават или биха желали да изучават и да оценят в реални условия изискванията на работната среда, както и своите възможности и отговорности. В летни практики в местни фирми ще бъдат включени 10 момчета от дома.

3. Виртуален информационен център
Ще бъде разработена уеб страница, насочена към подпомагане на социализацията и професионалното развитие на деца от социалните домове. В страницата ще има разработен Виртуален информационен център, в който ще бъде поместена информация относно възможности за професионално развитие и търсене на работа; информация за социални и образователни програми и възможности; за социално подпомагане и трудово-правна защита. Ще се предоставя улеснен достъп до институциите, имащи пряко отношение към социализацията и развитието на децата от домовете.  
С желаещи деца от ЦГ ще бъде проведено кратко обучение за работа с Интернет, което ще подпомогне младежите сами да търсят информация, свързана с възможности за квалификация, намиране на работа, социални права и др.

ОЧАКВАНИ ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

- След провеждане на психологическа работа, тренинги и летни практики се очаква включените в проекта 15 момчета от дома да подобрят социалните си умения, както и информираността и мотивираността за професионално развитие.

- Очаква се също така да бъде стимулирана социалната ангажираност на местните фирми за подкрепа на професионалното ориентиране и развитие на децата от социални домове. Допълнителни ресурси по проекта се очаква да се привлекат с подкрепата на ТПП-Стара Загора, „Клуб на работодателя„, „Регионална асоциация на дървообработващата и мебелна индустрия„, Дирекция „Бюро по труда„, Община Стара Загора.

Снимки от посещението на младежите във фирми